مطالب آموزشی
تقویم
همکاران
 
 
  شمس‌الضحی ابوالمعالی
مرتبه علمی:  استادیار
 رشته تحصیلی:  بیوتکنولوژی                                
محل اخذ مدرک: دانشگاه BOKU، وین، اتریش
ایمیل:  S_abolmaali@semnan.ac.ir
 تلفن تماس:  02331533197
 صفحه اینترنتی:   صفحه شخصی در پورتال دانشگاه
 زمینه‌های تدریس:   مهندسی ژنتیک، ژنتیک پروکاریوت‌ها، ژنتیک یوکاریوت‌ها، زیست‌فناوری قارچ‌ها، مبانی گیاه‌شناسی
 زمینه‌های پژوهشی:   مولکول‌های فعال زیستی، ترکیبات طبیعی کارسینوژن، ترکیبات طبیعی ضدسرطان


 

  فرشید پروینی
مرتبه علمی:  استادیار
 رشته تحصیلی:  ژنتیک                    
محل اخذ مدرک: پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک
ایمیل:  f.parvini@semnan.ac.ir
 تلفن تماس:  ...
 صفحه اینترنتی:   صفحه شخصی در پورتال دانشگاه
 زمینه‌های تدریس:   ژنتیک پایه، ژنتیک انسانی، تکامل مولکولی
 زمینه‌های پژوهشی:   ژنتیک، ناشنوایی 

  مهدی گلستانی‌نسب
مرتبه علمی:  استادیار
 رشته تحصیلی:  بیوسیستماتیک جانوری                                
محل اخذ مدرک: دانشگاه تهران
ایمیل:  mgolestaninasab@semnan.ac.ir
 تلفن تماس:  09195507239
 صفحه اینترنتی:   صفحه شخصی در پورتال دانشگاه
 زمینه‌های تدریس:   زیست‌شناسی جانوری، فیزیولوژی جانوری، جنین‌شناسی، بافت‌شناسی، تکامل
 زمینه‌های پژوهشی:   سیستماتیک گروه‌های مختلف جانوری بویژه جانوران زیستگاه‌های کویری، انگل‌ها، ماهی‌ها و حشرات پارازیتوئید
 
 
 
  مهدی صادقی
مرتبه علمی:  استادیار
 رشته تحصیلی:  بیوفیزیک                      
محل اخذ مدرک: دانشگاه تربیت مدرس
ایمیل:    mehdisadeghi@yahoo.com
 تلفن تماس:   ---
 صفحه اینترنتی:   صفحه شخصی در پورتال دانشگاه
 زمینه‌های تدریس:   بیوفیزیک، بیوانفورماتیک، زیست شناسی پرتوی، بیوشیمی فیزیک
 زمینه‌های پژوهشی:   بیوانفورماتیک، زیست شناسی محاسباتی، زیست شناسی سامانه ­ای
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
آدرس و اطلاعات تماس

آدرس: دانشگاه سمنان، روبروی پارک سوکان، پردیس علوم پایه، گروه زیست‌شناسی

تلفن: 31532294-023          کدپستی: 19111-35131