مطالب آموزشی
تقویم
آزمایشگاه‌ها و تجهیزات

گروه زیست‌شناسی سلولی و مولکولی دانشگاه سمنان از تجهیزات آزمایشگاهی مناسب برای برگزاری کلاس های عملی مختلف دوره برخوردار می باشد که در دو فضای آزمایشگاهی مجزا مستقر شده‌اند:

آزمایشگاه شماره 1:

این آزمایشگاه که عمدتاً جهت برگزاری آزمایشگاه‌های با پایه ژنتیکی، مولکولی و زیست میکروبی برگزار می‌شود از تجهیزات زیر برخوردار است:

آزمایشگاه شماره 2:

این آزمایشگاه که عمدتاً جهت برگزاری آزمایشگاه‌های با پایه جانوری، گیاهی و بیوشیمی برگزار می‌شود از تجهیزات زیر برخوردار است:

 

 

آدرس و اطلاعات تماس

آدرس: دانشگاه سمنان، روبروی پارک سوکان، پردیس علوم پایه، گروه زیست‌شناسی

تلفن: 31532294-023          کدپستی: 19111-35131